Vedtekter for Furubakken Vel

                                                                  Vedtatt på Årsmøtet april 2009

 

 

 

§ 1 – Formål

Furubakken Vel i Bærum kommune er en partipolitisk nøytral organisasjon. Formålet er å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser i den utstrekning vellets vedtekter, styret og årsmøtet bestemmer og ressursene tillater.  Vellet skal i sitt arbeid bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekstvilkår, bomiljø og nærmiljø og bidra til at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen i vår del av kommunen.

§ 2 – Medlemskap og stemmerett

Alle husstander og bedrifter innen velområdet kan være medlemmer.  Huseierforeninger og lignende sammenslutninger kan være kollektive medlemmer.  Hver husstand regnes som selvstendig medlem.

På medlemsmøter og årsmøter har alle tilstedeværende medlemmer stemmerett. Det kan ikke stemmes ved fullmakt. 

Medlemmene er forpliktet til å betale den kontingenten som årsmøtet til enhver tid har fastsatt. 

§ 3 – Velområdets avgrensning

Vellets vedtekter skal gi en oversikt over velområdet gjennom en kartskisse der grensene er inntegnet. Den geografiske utstrekning gjengis i vellets årsberetning med noen års mellomrom.   Vellet omfatter følgende veier:

 

Briskeveien

Hans Haslumsvei

Falkeveien

Ekrekroken

Gjønnesskogen

Hubrov

Furulia

Tveterlia

Trosteveien

Furuveien

Tveterveien t.om. nr 28

Ørneveien

Hoslegata

Østenåslia

Haukeveien fra Nadderudhallen

Hosleveien, sydsiden fraØygardvn t.o.m. nr 174

Østenåsveien tom 22

Gml. Ringeriksvei fra Øy-gardv t.o.m Øverland gård

Øygardveien t.o.m.nr nr 64

 

 

 

§ 4 – Regnskap og regnskapsår

Vellets regnskapsår følger kalenderår. Revidert regnskap skal legges frem på årsmøtet. 

§ 5 – Årsmøter

Vellets høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinære årsmøter holdes hvert år innen utløpet av april måned. Innkalling til årsmøtet sendes alle medlemmene senest 14 dager før årsmøtet sammen med styrets beretning, forslag til dagsorden og forslag fra Styret og fra medlemmer.

Årsmøter

Andre saker enn de som er nevnt i innkallingen eller i dagsordenen og som et medlem ønsker behandlet på et årsmøte, må være styret i hende senest en uke før møtedagen. 

Årsmøtet kan behandle enhver sak, men kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.

Følgende saker skal behandles på årsmøtet, jfr. også § 5: 

 

  1. Konstituering
  2. Styrets melding for perioden og regnskap for siste regnskapsår
  3. Styrets forslag til arbeidsprogram
  4. Innkomne saker fra medlemmene 
  5. Fastsetting av kontingent
  6. Budsjett for kommende periode
  7. Valg av styre (i alt 6 medlemmer og 2 varamedlemmer)
  8. Valg av revisor 
  9. Valg av valgkomité 


Styrets medlemmer velges for to år av gangen. Varamedlemmer velges for ett år av gangen.  Gjenvalg kan finne sted. 
Tillitsvalgte som flytter ut av velområdet kan bare fungere ut valgperioden. 
Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Alle valg og avgjørelser – vedtektsendringer unntatt – treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Årsmøtet avgjør om en avstemming skal skje skriftlig. Det føres protokoll over beslutninger fra årsmøtet.

 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/10 av medlemmene skriftlig krever det. Innkalling må skje på samme måte som for ordinære årsmøter, og innkallingen må angi saker som ønskes behandlet.

§ 6 – Styret

Styret forestår den daglige driften og ledelsen av vellet.  Styret er beslutningsdyktig når lederen eller nestlederen samt minst to av de øvrige styremedlemmene er til stede. Alle avgjørelser treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens/nestlederens stemme avgjørende.  Lederen innkaller til styremøter. Styremøtet kan også innkalles av tre styremedlemmer i fellesskap. Alle styrets medlemmer skal i tilfelle være varslet om dette.   Det føres referat fra styremøtene. 

Vellet forpliktes av lederen eller ved dennes forfall av nestlederen sammen med et av de øvrige medlemmene av styret. Alle utbetalinger skal være anvist av lederen eller i dennes forfall av nestlederen og foretas av kassereren.  Styret kan ikke oppta lån eller inngå avtaler om større økonomiske forpliktelser for vellet uten etter vedtak på årsmøtet.

Styret konstituerer seg selv og velger innen sin midte leder, nestleder, sekretær, kasserer og eventuelle andre styremedlemmer til spesielle oppgaver.  Styret kan også oppnevne utvalg med andre personer til spesialoppdrag.

§ 7 – Medlemsmøter

Styret arrangerer medlemsmøter når det foreligger saker som beboerne bør orienteres om, når styret finner det ønskelig å drøfte en sak i et videre forum og høre medlemmenes synspunkter eller når det uttrykkes ønske om slike møter fra kommunen.  Eventuelle avstemminger på slike møter er bare veiledende for styret ved den videre behandling av vedkommende sak.

§ 8 – Samarbeid

Vellet må opprettholde en jevnlig kontakt med kommunale organer og delta på de orienterings- og informasjonsmøtene som blir holdt for å bli kjent med planer som foreligger for området på kort og lang sikt.  For saker som berører flere vel og som er forelagt vellet av Bærum Velforbund eller av kommunen, sendes gjenpart av korrespondanse og/eller utskrift av møtereferater til disse til orientering.  Vellet samarbeider med nabovellene om saker av felles interesse.  Vellet kan også formalisere samarbeidet med nabovel gjennom samarbeidsutvalg med fullmakter fra Styret.

Vellet kan være medlem av andre organisasjoner som arbeider i samsvar med vellets formål og handlingsprogram og kan bidra til Styrets arbeid.

§ 9 – Vedtektsendringer

Endringer i vedtektene kan bare foretas av et årsmøte.

Forslag om slike endringer må være innkommet til styret senest 2 måneder før årsmøtet og skal kunngjøres sammen med innkallingen til dette. Vedtektsendringer kan bare avgjøres med 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Orientering om vedtektsendringer skal sendes Bærum Velforbund.

§ 10 – Oppløsning

Vedtak om oppløsning av vellet må behandles på to på hverandre følgende ordinære årsmøter og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene og at minst 25 % av medlemmene er til stede.

Forslag om sammenslutning med nabovel behandles etter reglene for vedtektsendringer, § 9.

Når et forslag om oppløsning skal behandles, skal Bærum Velforbund være varslet om dette og skal kunne ha en representant til stede på årsmøtet.

Disponeringen av vellets midler og eiendeler må foretas i samsvar med regler gitt i vellets vedtekter. Utfyllende bestemmelser om dette kan fattes med simpelt flertall på det andre årsmøtet. Dersom ikke vedtektene bestemmer noe annet, overlates midler og eiendeler til Bærum Velforbund som kan disponere disse til formål til beste for vedkommende velområde. Vellets arkiver skal overlates Bærum Bibliotek for oppbevaring.

§ 11 – Ikrafttreden

Disse vedtektene er fastsatt på årsmøtet i 2009 og trer i kraft samme dag de er vedtatt.

Furubakken Vel ble stiftet i 1945 og er tilsluttet Bærum Velforbund.