Årsmøte 2019

Publisert av Anne Husbyn den 20.07.19.

 

Styresaker

Det er avholdt 4 styremøter i perioden april 2018 – mars 2019. Styret har jobbet med disse sakene:

 Tungtransport på avveier.
Det er de siste årene blitt vesentlig mer tungtransport på våre veier, ikke minst av trailere med utenlandske skilt. De kjører blindt etter GPS og vi erfarer at de ikke sjelden kjører seg fast. Kommunen viser til at de løpende oppdaterer sin info og kan ikke hindre feilkjøringer.

 Sikkerheten for gående og syklende i Østenåsveien og Østenåslia
Det er 30 km/t grense, men mange kjører for fort. Vei og trafikk vil følge opp med fartsmålinger. 

Vi har avgitt høringsuttalelse om: 

Veileder til utomhusanlegg i kommunen der vi har pekt på viktigheten av helhetlige løsninger og at uteområdene i tettstedene får en utforming med vekt på trivsel og framkommelighet for myke trafikanter. Vi foreslår også at turveiene får beholde grusdekke og ikke blir asfaltert, selv om de også kan brukes av syklister. 

 Hans Haslums vei 2– reguleringsplan for blokkbebyggelse.
Her presenterte utbygger forslag om flere store blokker der Møller bil engang holdt til i steinbruddet og der eneboligen på toppen ligger. Vi har bedt om at høyden på blokkene blir lavere, at de sammenhengende «rekkehusene» ikke får takterrasse og dessuten utformes med oppbrekk av fasaden som går langs Hans Haslums vei.

 Sykkelstrategi for Bærum 2018-2030
Vi har bedt om det bør bli en standard for sykkelveier langs busstrasser, siden det her er mange feller både for syklister og passasjerer. I tillegg har vi bedt om prioritering av syklister når det gjelder veier de må dele med bilister og vintervedlikehold av sykkeltraseene.

 

Bekkestuasamarbeidet

Furubakken Vel har sammen med de fem vellene rundt Bekkestua etablert Forum Bekkestua. Målet er å jobbe sammen opp mot handelsstanden og Bærum kommune om utviklingen av Nadderud- og Bekkestua-området. Forum Bekkestua har møter etter behov. Ellers jobber vellene med sine spesielle saker, men vi holder hverandre orientert og fremmer felles saker der vi mener det er viktig. Vi har dette året hatt møte med kommunen, arrangert møter ang. Nadderud stadion og hatt møte med Bærum Velforbund. Forum Bekkestua har gjennom møte og innspill til kommunen oppnådd å få én prosjektkontakt for hele Bekkestua-utbyggingen.

 

Nadderud

Vi deltok på et møte med Bærum kommune og et arkitektfirma i april, og vi ga deretter innspill på konseptvalgene og kommentarer til planprogrammet. Temaene var: 

 • Hovedstruktur for området – plassering av parken
  Vi presenterte fordeler og ulemper med en park plassert midt i området eller nærmere Bekkestua.
 • Alternative utviklingsmuligheter for stadion
  Vårt forslag varet rendyrket stadionanlegg, med idrettsrelatert næring integrert i stadion, uten ytterligere næringsbygg.
 • Utforming av stadion – lukket eller åpen
  Vårt forslag var et lukket stadion med tribuner i hjørnene og lavt tak. Dette mente vi ville gi det minst dominerende bygget for naboene og nærmiljøet. 
 • Plassering av stadion på området og i terrenget
  Vi ba om en utredning av flytting av stadion nærmere Oslo International School, for å skape mer luft og avstand til boligene langs Øygardveien. Vi ba om at det ble utredet om stadion kan senkes i terrenget.
 • Kart som viser nye gangveier på privat grunn
  Dette forutsetter oppkjøp eller ekspropriasjon og burde gå tydelig fram som en forutsetning. Vi er sterkt imot enhver ekspropriasjon.
 • Høyden på stadion
  Nadderud er utenfor området der Arealplanen tillater høyhusbebyggelse, og dette prinsippet må også gjelde for Nadderud-parken – nemlig ingen høy stadion. 
 •  Bebyggelse, arkitektur og estetikk
  Vi pekte på at det må redegjøres for hvordan kunstgress-banene vil virke på naboene mht. visuell skjerming, høyttaler og lys. Vi ga også innspill til estetisk utforming av stadions fasade mot naboene, gjerne med mye bruk av klatreplanter. 
 • Trafikk og parkering
  Vi ga innspill trafikkforhold for sykler, biler og busser. Vi så også på hvordan adkomsten for fotgjengere bør være, og tilknytningen mellom idrettsparken og Gjønnesjordet.
 •  

Presterud gård

Bærum kommune har kjøpt Presterud gård og planlegger å la frivillige i stor grad benytte hus og gårdsanlegg til aktiviteter. Vellene omkring Bekkestua og flere av foreningene innenfor natur, kulturminner og friluftsliv har bedt om å få bruke noen av arealene til møterom og kontorer. Vi er kjent med at hovedbygningen må pusses opp, og at dette starter med 2. etg. våren 2019. Vi vet ikke om det er laget noen plan for bruken av lokalene eller om våre mange innspill i prosessen er blitt vektlagt. 

 

Bussgarasjen i Furuveien 

Kontaktutvalget hadde møte med eier av anlegget den 11. desember, samt at det ble avholdt informasjonsmøte for berørte naboer den 13. desember. Furubakken vel hadde besørget distribusjon av invitasjoner til de tilliggende veiene som anses som berørt. 

Det ble informert om at anlegget i løpet av vår/sommer 2019 vil bli ombygget og videreutviklet til å kunne ta imot elektrifiserte busser. Bl.a vil dagens boligbygg som grenser mot Furulia (de gule huset) samt det bygg som huser BMW-verkstedet bli revet, til fordel for større arealer for oppstilling av busser. Dagens driftsbygning med verksted og kontorer vil bli forlenget med et tilbygg mot Gml Ringeriksvei.

Fra vellets side ble det påpekt skepsis til dagens situasjon vedr utkjøring til Gml. Ringeriksvei, og sterkt oppfordret til å vurdere alternative løsninger. Kontaktutvalget vil følge opp dette utover vinteren. 

 

Våraksjonen og skrotinnsamling 2018 

Den årlige våraksjonen ble gjennomført i april/mai. Hage-avfallet ble samlet inn av Renova og levert på Isi. Dette er en formidabel jobb, som vellets medlemmer synes å sette stor pris på og mange benytter seg av. Skrotinnsamlingen i september ble benyttet av relativt få. Vi vil derfor vurdere om vi skal fortsette med dette tilbudet, som er sponset av vellet.

 

Juletreaksjonen

Vellet organiserer bortkjøring av gamle juletrær. Av sikkerhetsmessige årsaker har speiderne valgt å si fra seg denne jobben. Oppdraget ble i år derfor utført av Renova, som samlet inn med komprimatorbil medio januar.

 

Guidet tur til Gardlaushøgda

Vi inviterte til en topptur 8. mai, og hadde en flott tur blant vårblomster og snøflekker. Styreleder Rigmor Arnkværn var en sikker stifinner og fortalte om lokalhistorie underveis.

 

Kontakt med medlemmene

Vi har en Facebookside: Furubakken Vel. Der annonserer vi arrangementer, i tillegg til at vi deler ut informasjonen i postkassene. Lik og del siden vår, så får du lett og rask tilgang til informasjon fra oss!

Vi har også begynt å ta i bruk StyreWeb – en IT-plattform beregnet for frivillige lag. Dette gjør styrearbeidet enklere, og vi jobber med å etablere en god hjemmeside for www.furubakkenvel.no  via StyreWeb. Vi abonnerer på modulene Medlemsregister og Arkiv, og vil legge til flere moduler etter hvert som vi har kapasitet til det. 

Vi har etablert et medlemsregister med e-post-adresser, og dette gjør at vi kan sende meldinger til medlemmene. Send gjerne din e-postadresse til post@furubakkenvel.no.

 

Medlemsutvikling

Vellet omfatter om lag 1.000 husstander, hvorav ca. 650 frittstående husstander. Av disse var det 306 betalende husstander og 271kollektive medlemmer (huseierforeninger og interesselag). Til sammen er dermed i underkant 60 % medlemmer av Furubakken Vel.

Styret er takknemlig for alle som betaler kontingenten og støtter opp om vellet. Samtidig er vi bekymret for den fortsatt synkende andelen medlemmer blant frittstående husstander.

 

Økonomi  

Vellet mottok kr 93.270 i kontingentinntekter i 2018, som er omtrent på nivå med 2017. Kostnadene utgjorde kr 108.439, som er marginalt høyere enn i 2017. Det skyldes i hovedsak høyere utgifter til våraksjonen (innsamling av hageavfall). Ryddeaksjoner utgjør 65 % av velforeningens kostnader. 

Til tross for drøyt kr 10.000 i refusjon av merverdiavgift, gikk vellet med samlet underskudd på minus kr 3.956 i 2018. Dette er tredje år på rad med underskudd. Pr 31.12.18 hadde vellet kr 164.262til disposisjon. For 2019 er det budsjettert med 0 i resultat, primært gjennom noe høyere kontingentinntekt og reduserte utgifter for utdelinger siden styremedlemmene nå gjør dette som dugnad

Vi er avhengig av flere betalende medlemmer dersom vi skal klare å opprettholde dagens tjenester også fremover.

 

Deltakelse i organisasjoner 

Furubakken Vel er tilsluttet Bærum Velforbund og Vellenes Fellesorganisasjon, og er medlem av Bærum Natur- og Friluftsråd og Asker og Bærum trafikksikkerhets-forening.