Møte med vellet, bussgarasjen og kommunen

Møte med vellet, bussgarasjen og kommunen

Publisert av Anne Husbyn den 16.11.20. Oppdatert 23.11.20.

I første del av november hadde vellet en befaring med Unibuss, Sporveien og kommunen om utbyggingen av bussgarasjen i Furuveien. Byggeprosessen nærmer seg nå ferdigstillelse, og naboenes erfaringer har vært stort sett gode til tross for en del støy- og støvplager. Måten naboene har blitt varslet på i forkant av generende byggearbeider (sprenging, feiing etc.) har vært et vellykket tiltak fra utbyggers side. Det gjenstår likevel noen problemer som Furubakken Vel har tatt opp på befaring med kommunen og bussgarasjen.

Under kan du lese referat fra møte med Unibuss, Sporveien og Bærum kommune om problemstillinger rundt anlegget


1. Utfordringer med parkering og fremtidige planer for parkering. 

Det er svært få parkeringsplasser for ansattes biler i anlegget og dette skaper stort trykk på parkering av ansattebiler i veinettet rundt garasjen, samt på Gjønnes innfartsparkering. 

Resultat etter befaring og samtale om saken: 

Bussgarasjen skal fortsette å drive holdningskampanje for å få sine medarbeidere til å både forholde seg til parkeringsskiltene og unngå å parkere helt eller delvis på private eiendom eller vendeplasser for biler. Bussgarasjen skal også prøve å få plass til noen flere steder å parkere privatbiler inne på garasjeområdet. I dag parkerer også 20 skolebusser inne på området – de skal egentlig holde til i Lommedalen. Slik vil det være ut skoleåret. Fristilling av disse plassene vil kunne gi plass til flere privatbiler. 

Bærum kommune informerte om at det ikke er ulovlig å parkere i villaveier, det gjelder også lastebiler o.l. Det er heller ikke ulovlig å bruke innfartsparkeringsplassene for folk som ikke skal bruke T-banen. Men de skal fortsette å følge med i de veiene som er spesielt utsatte for ulovlig parkering. 


2. Lydskjerming mot Furuveien: 

Oppsatt skjerming gir skjerming mot innsyn, men har ikke god lyddempende effekt. Blant annet er det en åpen glippe nederst på støyskjermingen, slik at den mister en del av sin funksjon. Det er til stor sjenanse for nærmeste naboer i form av summing fra el-ladepunktebe, ryggepiping og tomgangskjøring

Resultat etter befaring og samtale om saken: 

Det er blitt mere støy i forbindelse med lading av de elektriske bussene. Derfor skal det bli gjennomført isolering i gapet mellom støyskjermene og bakken i Furuveien. Det er ikke lengre tomgangskjøring, og ryggepipingen er redusert til det minimum bilene er innstilt med. 

Viftestøy er det lite av. Det skal komme nytt ventilasjonssystem på bygget med vaskehall og kontor. Målet er absolutt minimal støy fra anlegget. 


3. Lysskjerming – problemer med de nye lyskasterne 

Resultat etter befaring og samtale om saken: 

Lyssettingen av anlegget er ikke ferdig. Det er ønskelig fra nabolaget at lysene kommer så lavt som mulig og at det heller er flere steder med lys. Det var ikke klart om de lysene som er satt opp nå, er regulert så lavt ned som mulig. Furubakken Vel skal framover følge med på det som skjer med opplysning av anlegget og melde fra om naboer blir sterkt plaget. 


4. Ferdsel til fots rundt utkjøringsområdet fra bussgarasjen: 

Ny utkjørsel og (i normale tider) mer trafikk og flere kjøretøyer fra bussgarasjen har ført til et mer utrygt og uoversiktlig område for fotgjengere. Risiko-situasjoner for fotgjengere har vært observert og meldt om flere ganger. Dette kunne enkelt forbedres ved å legge et fortau langs gjerdet ved barnehagen.

Resultat etter befaring og samtale om saken: 

Det ble vurdert om det var mulig å lage fortau mellom veien og gjerdet til barnehagen. Men dette et er ikke greit. Det er smalt, og det må være mulig å måke vekk og lagre snø langs fortauet. Noe av området utenfor veien er i bruk til parkering. Uansett burde fotgjengere bli «dirigert» til å holde seg på barnehagesiden og unngå å gå over innkjøringen til bussgarasjen. Noen konkret løsning ble ikke beskrevet eller foreslått. Vellet mener allikevel at dette er nødvendig og viktig for Bærum kommune å følge opp, da området er risikabelt for fotgjengere. Alle store og små tiltak som kan forbedre situasjoner bør vurderes. 


5. Snødumping 

Fra tidligere år har vellet erfart dumping av store mengder snø på begge sider av Furuveien. Det skaper farlige situasjoner og uholdbare forhold for gående med smelt/frys og vekselvis svømmebasseng og skøytebane for fotgjengere. Hvordan har bussgarasjen tenkt å håndtere dette fremover?

Resultat etter befaring og samtale om saken: 

Bussgarasjen har pr. i dag ingen planer for å løse problemet med å bli kvitt snø fra parkeringsområdet og innkjøring. De vil prøve å unngå snø/is/vann -problemene i Furuveien. De vil også se etter mulig områder inne på eget område. Uten at dette ble diskutert, antar vi at store og vedvarende snøfall vil måtte føre til bortkjøring av snø flere ganger i løpet av vinteren. 


6. Gjerde og beplantning ovenfor garasjen, der det tidligere sto et gult hus, altså i Furulia. 

Resultat etter befaring og samtale om saken:  

Gjerdet vil ikke bli skiftet ut med støyskjerm av tre. Men det vil bli plantet trær/busker i området slik at innsynet til garasjeanlegget blir borte i vegetasjonen. Deler av området tilhører Bærum kommune og går inntil turveien. Bussgarasjen vil kontakte kommunen for å drøfte med dem hva som skal plantes hvor og hvordan. Vellet antyder at det gjerne også kan innplantes igjen nye furuer for dem som ble felt i forbindelse med utvidelsen av parkeringsområdet. 


6. Eventuelt 

a) Det vil bli satt opp 25 solcellepanel på skrå på taket av vaskehallen.
b) Vellet regner med å bli kontaktet når naboer har saker de vil ta opp eller forhold de lurer på. 

 

Merknad fra Vellet etter møtet: 

For å tilrettelegge for tilstrekkelig parkering på sikt, kan en mulighet være å bygge et parkeringsanlegg inne på bussgarasjens område, f.eks. der hybelbygget står i dag. Vi vil også understreke at Furubakken vel forventer at bussgarasjens areal nå er ferdig utbygget, og at det ikke vil komme nye forsøk på å få plass til flere busser.